Lokala regler samt lokala bestämmelser 2022


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3
samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

A. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver
gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en
enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
Out of bounds markeras med vita pinnar

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Hål 17, om en boll är i pliktområdet framför green eller, det är känt eller så gott som säkert,
att en boll som inte hittats, är i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ båda med ett
slags plikt:
- fortsätta enligt regel 17.1
eller
- droppa en boll i droppzonen.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under
arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas
som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket ger upphov djupa fåror
genom sanden.
5. Grusfyllda dräneringssträngar
6. Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar på banan
2. Träd med stödpinne (skydd av unga träd).
3. Elstängsel på banan

3. Begränsning av när en boll sin spelats från Green måste spelas om (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
Spelaren, klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett
löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas
slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av
motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av
tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se
Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.

B. TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna i tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben.

1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsboden.
Scorekortet är
inlämnat när spelaren har lämnat bänk-området framför boden.

2. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Lokala bestämmelser:
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.
Bagvagnar får ej dras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.
Åkermark – out of bounds får ej beträdas. (hål 13 och 14).
Det är inte tillåtet att ” bryta in ” på hål 10 om det finns spelare på fairway på hål 9.

2022-04-29/ RK