Lokala regler samt lokala bestämmelser 2023

OBS!

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL, Stenungsund Golfklubb - gäller tillsvidare.


Lägesförbättring - en klubblängd på den finklippta delen

 


LOKALA REGLER FÖR STENUNGSUNDS GOLFKLUBB 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

A. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (regel 18.2)

Out of bounds markeras med vita pinnar

2. Pliktområden (Regel 17)

Hål 17, om en boll är i pliktområdet framför green eller, det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ båda med ett slags plikt:

- fortsätta enligt regel 17.1
  eller
- droppa en boll i droppzonen som ligger kort om ravinen. Doppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för
    störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket ger upphov djupa fåror genom sanden.

5. Grusfyllda dräneringssträngar

6. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Elstängsel på banan.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 

B. TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna i tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben.

1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsboden. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat bänk-området framför boden.

2. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Ordningsföreskrifter:
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.
Bagvagnar får ej dras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.
Åkermark – out of bounds får ej beträdas på hål 13 och 14.
Det är inte tillåtet att ” bryta in ” på hål 10 om det finns spelare på fairway på hål 9.

 

 

Godkända av BDGFs regelkommitté 230412