KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Publicerat: 2021-03-23 - 12:00 - Skrivet av Annika Hjelm

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Härmed kallas till ordinarie ÅRSMÖTE
Tisdag den 13 april kl. 18.00. Mötet kommer hålls digitalt,
för att detta skall vara möjligt ber vi alla att anmäla sig på Min Golf.
M
er information kommer längre fram.

Handlingar           Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2020, Årsredovisning för 2020, Revisionsberättelse 2020 Verksamhetsplan för 2021, Budget för 2021.
Handlingar och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på klubbens hemsida
den 6 april.

Föredragningslista

Mötets Öppnande
1.                          Fastställande av röstlängd för mötet.
2.                          Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.                          Fastställande av föredragningslista.
4.                          Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.                          Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande    
                             skall justera protokollet.
6.                          a) Information från Stenungsund Golfklubb AB bolagstämma.
                             b) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
                             c) Årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste   
                                verksamhets- /räkenskapsåret.
7.                          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste
                             verksamhets-/räkenskapsåret.
8.                          Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition
                             av överskott respektive underskott enlighet med balansräkningen.
9.                          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.                           
10.                        Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
11.                        Fastställande av slutlig verksamhetsplan och budget för de påbörjade  
                             verksamhetsåret. 
12.                        Fastställande av årsavgifter för 2022.
13.                        Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och representanter till
                             bolagstämma i Stenungsund Golfklubb AB.    
                             Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
a)                          Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b)                          Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c)                          Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d)                          Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. 
 e)                         Godemans förslag och Årsmötets förslag, tre ledamöter i valberedningen för en tid av
                             1 år av vilka en skall utses till ordförande.
f)                           Godeman.
g)                          Ombud till GDF-möte.
h)                          Representanter till bolagstämma i Stenungsund Golfklubb AB.     

Mötets avslutande