Seniorkommittén för verksamhetsåret 2023

 

Eva Öhlin                                              Ordförande

Fam.ohlin@telia.com                           0761 05 00 76

 

Harriet Otterholm                                 Vice ordförande, eclectic

Harriet.otterholm@gmail.com              0703 03 97 16

 

Ingela Sollid                                          Sekreterare

mamsklie@gmail.com                           0735 40 43 60

 

Agneta Fallenius                                   Kassör, Oder of merit (placeringspoäng)

agneta@fallenius.me                             0733 85 53 05

 

Per Forsström                                       Viking Senior Cup, inläggning av text och bild på seniorernas hemsida,

                                                              Matchspel 

per.a.forsstrom@gmail.com                  0707 28 47 01

 

Peter Alfredsson                                    Utbyten och tävling mot andra klubbar

peter58alfredsson@gmail.com              0705 71 69 16

 

Per Freij                                                 Matchspel 

Per.freij@icloud.com                              0735 41 16 56

 

Tommy Jönsson                                    Tävlingsansvarig, bollansvarig

Tommy26an@gmail.com                       0738 55 99 02

 

Kommittén:                                           Ansvarar tillsammans att det tas bilder på alla tävlingar

 

Vintergolf                                              Lasse Roos

 

Revisor                                                  Olle Stenström

 

Valberedning                                          Lars Östling, Ordförande     

                                                                Catarina Bejvel

                                                                Mats Adielsson

 

 

 

 

Protokoll från Seniorernas Höstmöte, Stenungsunds Golfklubb

Måndagen den 10e oktober  2022

 

Närvarande 64 medlemmar
 1. Ordföranden öppnar mötet
 1. Dagordningen fastställdes
 1. Till ordförande för dagens möte valdes Eva Öhlin och till sekreterare valdes Ingela Sollid
 1. Till justerare tillika rösträknare valdes Inger Alfredsson och Kurt Corneliusson
 1. Verksamhetsberättelsen genomgicks och kommenterades. Se bilaga.
 2. Måndagstävlingarna
 3. Utbyten med Gullbringa, Lysegården och Ale.
 4. Klubbmatch mot Tjörn och Lyckorna
 5. Viking Senior Cup
 6. Vintergolfen
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisionsberättelse
 1. Mötet beviljade ansvarsfrihet för Seniorkommittén för 2022
 1. Val för 2023
 2. Till ordförande för ett år valdes Eva Öhlin
 3. Agneta Fallenius, Ingela Sollid och Per Forsström valdes till ledamöter på 2 år.
 4. Peter Alfredsson ersätter Jonny Bräck, fyllnadsval 1 år.
 5. Till revisor omvaldes Olle Stenström
 6. Till valberedning omvaldes Lars Östling, Catarina Bejvel och Mats Adielsson, med Lars Östling som sammankallande
 1. Prisutdelning för Matchspel, Eclectic, Order of Merit och 2 HIO. Se bilaga till protokollet
 1. Övriga frågor
 2. Som priser till våra tävlingar har vi i år haft presentkort i shop och restaurang, samt bollar och vin. Mötet beslutar att fortsätta på samma sätt nästa år. Detta gynnar klubbens olika verksamheter.
 3. Lika stora A och B klasser. Mötet godkänner att vi nästa år delar upp deltagarna i singeltävlingar i två lika stora klasser.
 4. Spel från olika tee. Mötet beslutar att herrar spelar gul tee, herrar 75+ kan välja blå tee. Damer spelar blå tee. Damer 70+ kan välja röd tee.
 5. Matchspel och eclectic fortsätter nästa år. Vi uppmanar fler att deltaga i dessa trevliga tävlingar.
 6. Mötet beslutar att utflykten ersätts med utbyten, bl.a. med Orust.
 7. Portvaktssystemet har fungerat väl. Tävlingsledningen lottar in någon som får gå i första bollen.
 1. Vintergolfen börjar på måndag den 17e oktober.
 1.  Vad händer under vintern?
 Tord tackade seniorerna för säsongens insatser och informerade om vad som är på gång.
 Banan skall vara öppen så länge det går. Inga stängningsperioder annat än när vädret inte
 tillåter spel. Nils hälsar och tackar för allt vänligt bemötande och hänsynstagande från
 seniorerna. 
 Jesper informerade om möjlig vinterträning och träningsgrupper i den nya studion.
 Shopen kommer att finnas kvar, och bemannas av Jesper och Pontus.
 1. Mötet avslutades. Ordföranden tackade och önskade alla välkomna tillbaka måndagen
 den 17e april 2023 för spel och vårmöte.                 
Stenungsund den  12e oktober   2022
Vid protokollet                                         Justerare
Ingela Sollid                                               Eva Öhlin
Justerare                                                    Justerare
Inger Alfredsson                                      Kurt Corneliusson

 

 

             

 

Protokoll från Seniorernas Vårmöte 2022-04-25

 

Närvarande: Seniorkommitten och medlemmar inalles 56 personer.
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Presentation av kommitten Eva Öhlin, ordförande, Harriet Otterholm, Agneta Fallenius, Per Forsström, Per Freij, Johnny Bräck , Tommy Jönsson och Ingela Sollid.
 1. Val av ordförande för mötet: Eva Öhlin
 2. Val av sekreterare för mötet: Ingela Sollid
 3. Val av Justeringspersoner:  Catarina Bejvel och Ingegerd Hertzman.
 4. Presentation av ny klubbchef och kanslist.
Tord och Daniela presenterar sig och informerar. Ny bollmaskin kommer i mitten av juni.
P-platsen får 8 nya laddstolpar. En strategiplan för 2026 är under utarbetande.
 1. Vad händer på banan?
Nils Wallin redovisar. Prio 1 Klippa högruffen 4-5 gånger per år för att göra den mer spelbar. Prio 2 Bunkrar, kanter och området närmast omkring, Prio 3 Skötsel av greenerna.
 1. Info från pro och shop
Jesper informerar om träningen vilka kurser han och Pontus håller i. Några platser finns kvar i 60+träningen och de planerar ett “Juniorläger för vuxna” i juli. Klubbutprovning pågår löpande. Moa har hand om shopen. Studion är snart färdigbyggd och där kommer man kunna träna året om.
 1. Frivilliga insatser
Per Forsström informerar om bollplockningen på helgerna, lö och sö fm. Per skickar ut lista för anmälan. Viveca har hand om “Gröna gruppen”. Anmäl ev intresse till henne.
 1. Tävlingsprogrammet 2022
Programmet finns på dagordningen. Där finns klubbens egna tävlingar, utbyten och utflykt. Där finns också förklaringar med tees, klassindelningar och avgifter mm.
 1. Extra hjälp vid tävlingar
Vi ber om hjälp som “portvakt” utanför tävlingsexpeditionen med uppgift att kolla korten och reda ut ev frågor. Anteckna er på listan.
 1. Matchspel och Eclectic
Uppdaterad info finns utlagd på hemsidan.
 1. Vårutflykt Onsdag den 15 juni. Vi kör i egna bilar. Bana ej bokad ännu.
 2. Viking Senior cup 7 september på Tjörn.
 3. Skräp, snus och fimpar vill vi inte se på banan.
 4. Fadderrundor Anmäl intresse till kansliet
Vid anteckningarna                                Justeras
Ingela Sollid                                               Eva Öhlin

 

Catarina Bejvel                                         Ingegerd Hertzman